Sandokhan el Di-tschu-rahdan

Coursing Lizenz und Rennlizenz

Sandokhan hat seine Coursing-Lizenz bestanden und darf ab 3. Oktober 2006 starten

ZBNR: DWZB A 19970
Besitzer: M. Lüscher-Blattner (CH)

 

SandokhanBusch-1-.JPG (76744 Byte) SandokhanmitMama.JPG (96782 Byte)
SandokhanR2.JPG (39688 Byte)